El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

EN 1997-2

EN 1997-2 stanovuje největší napětí v patě piloty (maximální odpor) pmax, base z příslušné i-té penetrační zloušky následujícím vztahem:

kde:

qc ,I, mean

-

průměr z hodnot qc, I  (viz příloha D.7 v EN 1997-2)

qc, II, mean

-

střední hodnota nejnižších hodnot penetračního odporu qc, II  (viz příloha D.7 v EN 1997-2)

qc, III, mean

-

střední hodnota penetračního odporu qc, III  (viz příloha D.7 v EN 1997-2)

αp

-

součinitel redukce únosnosti piloty v patě (faktor třídy piloty)

s

-

součinitel tvaru piloty

β

-

součinitel vlivu rozšířené paty

Maximální hodnota penetračního odporu qc je omezena hodnotou 15 MPa. V nesoudržných zeminách je uvažován vliv rekonsolidace (OCR).

Maximální tření na plášti piloty (odpor pláště) pmax, shaft je stanoveno podle vztahu:

kde:

αs

-

součinitel redukující plášťové tření

qc, z, a

-

penetrační odpor v hloubce h

Literatura:

ČSN EN 1997-2 Eurokód  : Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy, Český normalizační institut, Praha 2008.

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.