El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Metoda Véase-Soucheho

Výpočet kritické síly Ncr vychází z grafů publikovaných v článku Véase a Soucheho (viz literatura). Grafy pro určení kritické normálové síly Ncr jsou sestrojené pro bezrozměrné veličiny ω, m:

kde:

lP

-

délka mikropiloty

Ea*Ia

-

ohybová tuhost výztužné trubky mikropiloty

ω

-

poměr volné délky mikropiloty l (od začátku kořene) a její délky v zemině

Erd

-

návrhová hodnota reakce zeminy ve vodorovném směru

kde:

Er

-

reakce zeminy ve vodorovném směru

Fw

-

koeficient zmenšující hodnotu E(Fw = 1,25)

Literatura:

Véase, Souche: Étude du fla,berment de pieux partiellernent immergés dans offrant latéralement une réaction élastique pure, Annales de I’ITBTP, No. 423, Sene Soils et Foundations, 187, mars - avril 1984, str. 38 - 60 (ve francouštině)

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.