El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Posouzení obdélníkového průřezu z prostého betonu

Průřez je obdélníkový, namáhaný ohybovým momentem M*, normálovou sílou N* (působí v těžišti průřezu) a posouvající silou V*. Smyková únosnost je počítána podle vzorce:

kde:

pro průřezy s výškou menší než 200mm

pro průřezy s výškou větší než 400mm

mezilehlé hodnoty jsou interpolovány.

fc' je omezeno hodnotou 50MPa.

Únosnost průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se vypočte podle následujících vztahů podle excentricity normálové síly e:

kde Nn je určena jako větší z hodnot podle následujících vztahů:

pro fc' < 55MPa je α1 = 0.85

pro beton s vyšší pevností je

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R1| nebo |1L| / |1R2|. Kde L je zatížení, R1 je únosnost při zachování excentricity a R2 je únosnost při zachování normálové síly.

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.