El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Sedání pilot podle Poulose

Základním předpokladem výpočtu je stanovení síly na mezi mobilizace plášťového tření Rsy. Při tomto zatížení již nedochází k nárůstu únosnosti na plášti piloty, další zatížení přenáší pouze pata piloty. Tato síla se určí podle vztahu:

kde:

Rs

-

únosnost na plášti piloty [N]

β

-

koeficient přenosu zatížení do paty piloty [-]

Koeficient přenosu zatížení do paty piloty β se stanoví podle následujícího vztahu:

kde:

β0

-

součinitel přenosu nestlačitelné piloty

Ck

-

opravný součinitel tuhosti piloty

Cν

-

opravný součinitel vlivu Poissonova čísla zeminy

Cb

-

opravný součinitel tuhosti zeminy

Odpovídající velikost sedání sy na mezi mobilizace plášťového tření Rsy je dána vztahem:

kde:

I

-

příčinkový součinitel sedání piloty [-]

Es

-

průměrná hodnota sečnového modulu deformace zeminy podél dříku piloty [MPa]

d

-

průměr piloty [m]

Rsy

-

zatížení, resp. síla na mezi mobilizace plášťového tření [N]

Příčinkový součinitel sedání I je dán vztahem:

kde:

I0

-

základní příčinkový součinitel sedání

Rk

-

korekční součinitel tuhosti piloty

Rb

-

korekční součinitel tuhosti únosné zeminy

Rv

-

korekční součinitel Poissonova čísla

Celkové limitní sedání slim se spočte podle vztahu:

kde:

I

-

příčinkový součinitel sedání piloty [-]

Rbu

-

velikost maximální síly (mezní únosnost) přenášená patou piloty [N]

β

-

koeficient přenosu zatížení do paty piloty [-]

d

-

průměr piloty [m]

Es

průměrná hodnota sečnového modulu deformace zeminy podél dříku piloty [MPa]

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapters 5.3 and 5.4, pp. 84 - 100.

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.