El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Základní data

V této části dialogového okna se zadávají základní parametry vlastností zeminy - objemová tíha zeminy, úhel vnitřního tření zeminy a soudržnost zeminy.  Tyto hodnoty se zjišťují z geotechnického či inženýrsko-geologického průzkumu nebo z laboratorních zkoušek. Nejsou-li tyto podklady k dispozici, lze využít zabudovanou databázi zemin, která obsahuje orientační hodnoty vybraných základních charakteristik zemin. Charakteristiky hornin nejsou uvedeny v zabudované databázi, tyto parametry je zapotřebí zadat ručně.

Výpočet "Skupiny pilot" se odlišuje podle zvoleného typu podloží:

  • nesoudržná zemina: standardně se používají efektivní parametry smykové pevnosti zemin cef, φef.
  • soudržná zemina: v programu se zadává pouze hodnota totální soudržnosti zeminy cu, pomocí které se určí svislá únosnost skupiny pilot (resp. zemního hranolu).

Parametry zemin se odlišují podle zvoleného typu výpočtu a metody posouzení (rám "Nastavení", záložka "Skupina pilot").

Související teorie je podrobně popsána v kapitole "Výpočet Skupiny pilot".

Dialogové okno "Přidání nových zemin" - "Základní data"

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.