El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Založení

V rámu "Založení" se v rozbalitelném seznamu volí typ základu. Zvolený typ s grafickou nápovědou zadávaných hodnot, se zobrazuje v levé části rámu. Hodnoty lze editovat buď v rámu vložením do zadávacích polí, nebo na desktopu pomocí aktivních kót. V rámu se volí objemová tíha nadloží.

Program umožňuje zadat následující typy základů:

  • Centrická patka
  • Kruhová patka
  • Excentrická patka
  • Kruhová stupňovitá patka
  • Základový pas
  • Centrická patka s náběhem
  • Stupňovitá centrická patka
  • Excentrická patka s náběhem
  • Stupňovitá excentrická patka

Profil zeminy se zadává od původního terénu. Pro únosnost základu je rozhodujícím kritériem hloubka upraveného terénu. Leží-li upravený terén nad stávajícím terénem, je nutné zadat hloubku upraveného a původního terénu stejnou a do podloží zadat vrstvu s nově navezenou zeminou. V tomto rámu se také zadává tloušťka základu.

Základ je po dobudování obvykle zasypán zeminou - zadává se její objemová tíha (Objemová tíha nadloží γ1). Je-li výpočet proveden podle mezních stavů, pak se tíha nadloží přenásobuje součinitelem γ zadávaným v záložce "Patky".

U základu na odvodněném podloží (typ výpočtu se zadává v rámu "Nastavení") lze zadat sklon upraveného terénu a základové spáry. V ostatních případech jsou terén a základová spára vodorovné.

Rám "Založení"

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.