El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Posouzení obdélníkového průřezu z prostého betonu

Průřez je obdélníkový, namáhaný ohybovým momentem M, normálovou sílou N (působí v těžišti průřezu) a posouvající silou V. Únosnost průřezu namáhaného momentem se spočte podle vzorce (čl. 20.4.2, 2.2.2):

Smyková únosnost je počítána podle vzorce (čl. 20.4.3):

Únosnost průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se vypočte podle následujících vztahů podle excentricity normálové síly e ≥ 0,05D (čl. 10.1.2, 20.4.2, 2.2.2):

kde:

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R1| nebo |1L| / |1R2|. Kde L je zatížení, R1 je únosnost při zachování excentricity a R2 je únosnost při zachování normálové síly.

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.