El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Návrh smykové výztuže do desky

Program umožňuje spočítat do desky nutné množství smykové výztuže tvořené třmínky resp. ohyby.

Nejprve program spočte limitní posouvající síly v daném průřezu - posouvající sílu přenášenou betonem VRd,c (čl. 6.2.2(1)) a maximální dovolenou posouvající sílu VRd,max (čl. 6.2.3(3)).

kde:

Pro výztuž tvořenou třmínky se nutná plocha výztuže spočte podle vzorce (čl. 6.2.3(3)):

Pro výztuž tvořenou ohyby se nutná plocha výztuže spočte podle vzorce (čl. 6.2.3(4)):

V programu jsou zabudovány standardní hodnoty součinitelů ν, νmin - tyto hodnoty lze také v programu měnit v závislosti na použité Národní příloze.

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.