El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Klasifikace zemin

Klasifikace zemin Robertson (1986), resp. Robertson (2010) umožňuje určit typ chování zeminy a některé její parametry přímo z výsledků zkoušky CPT - vstupní parametry zemin pak není nutné zadávat. Vygenerované parametry zemin doporučujeme před výpočtem zkontrolovat.

V rámu "Klasifikace zemin" se volí zkouška pro zatřídění (definovaná v rámu "Zkoušky CPT"). Zatřídění zeminy je provedeno podle Robertsona (1986 nebo 2010).

V rámu se dále zadává koeficient penetrometru α [-]. Hodnotu objemové tíhy zeminy γ lze buď zadat stejnou pro všechny vrstvy, nebo se v programu automaticky dopočítává pro každou vrstvu zvlášť z hodnot zkoušek CPT. V rámu lze zadat minimální mocnosti vrstvy zemin h. To má vliv na rozložení a počet vrstev jednotlivých zemin v geologickém profilu řešené úlohy.

Zaškrtnutím volby "Automaticky vkládat výsledky klasifikace do geologického profilu" se při jakékoliv změně dat v tomto rámu automaticky přiřadí vygenerovaný geologický profil do celé úlohy. Manuální přiřazení zeminy do geologického profilu při deaktivaci předchozí volby se provádí pomocí tlačítka "Vložit profil a zeminy".

Rám "Klasifikace zemin"

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.