El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Výpočet únosnosti hřebů

U hřebu se přímo zadávají nebo počítají tyto únosnosti:

Rf

únosnost hlavy hřebu

Rt

pevnost hřebu na přetržení

Tp

únosnost hřebu na vytržení

Pevnostní charakteristiky hřebu jsou základním parametrem pro výpočet celkové únosnosti hřebu.

Pevnost hřebu na přetržení je počítána podle vztahu:

kde:

Rt

-

pevnost na přetržení

ds

-

průměr hřebu

fy

-

výpočtová pevnost materiálu hřebu

SFt

-

stupeň bezpečnosti na přetržení

Únosnost hřebu na vytržení lze dopočítat jedním ze tří způsobů:

1. počítat z plášťového tření

kde:

Tp

-

únosnost hřebu na vytržení [kN/m]

d

-

průměr vrtu (hřebu)

gs

-

plášťové tření, které je dáno buď jako parametr hřebu nebo jako parametr zeminy

SFe

-

stupeň bezpečnosti na vytržení

2. počítat z efektivní napjatosti

kde:

kde:

Tp

-

únosnost hřebu na vytržení [kN/m]

d

-

průměr vrtu (hřebu)

σz

-

vertikální geostatické napětí

φ

-

efektivní úhel vnitřního tření zeminy

c

-

efektivní soudržnost zeminy

SFe

-

stupeň bezpečnosti na vytržení

3. počítat podle HA 68/94

kde:

Tp

-

únosnost hřebu na vytržení [kN/m]

d

-

průměr vrtu (hřebu)

σn

-

průměrné radiální efektivní napětí

φ

-

efektivní úhel vnitřního tření zeminy

c

-

efektivní soudržnost zeminy

SFe

-

stupeň bezpečnosti na vytržení

Průměrné radiální efektivní napětí σn je spočteno následovně:

kde:

σz

-

vertikální geostatické napětí

kde:

Únosnost hlavy hřebu se počítá podle vzorce:

kde:

l

-

délka hřebu

Smax

-

maximální vzdálenost hřebů v konstrukci

Rt

-

pevnost hřebu na přetržení

Tp

-

únosnost hřebu na vytržení

SFf

-

stupeň bezpečnosti únosnosti hlavy hřebu

Není-li hřeb do konstrukce krytu nijak přikotven, lze zadat únosnost hlavy hřebu i nulovou.

Literatura:

FHWA0-IF-03-017

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.