El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Přidat

Tlačítko "Přidat" otevře dialogové okno, ve kterém se zadají požadovaná data (např. parametry zeminy, přitížení, zadané síly atd.). Po potvrzení se data uloží a položka se přidá do tabulky.

Podoba tlačítek

Jestliže je režim použit poprvé (tabulka se záznamy je prázdná), nebo tabulka obsahuje položky, ale žádná není vybrána, program otevře dialogové okno a je nutné všechna potřebná data zadat. Pokud je před použitím režimu vybrána některá již existující položka v tabulce, program v dialogovém okně použije data vybrané položky. Tato data lze dále upravit a uložit jako další položku v seznamu tabulky.

Na následujícím obrázku je jednoduchý příklad. Režim zadání byl použit poprvé, vstupní pole v dialogovém okně jsou prázdná (vlevo na obrázku). Zadají se parametry zeminy, data se uloží a přidá se záznam do tabulky. V tabulce je vybrána položka "Zemina č. 1". Použije se opět režim "Přidat textově" a v dialogovém okně jsou přednastavené parametry "Zeminy č.1" (vpravo na obrázku). Po potřebné úpravě parametrů lze uložit data jako další záznam tabulky.

Režimy zadání dat - využití existujícího záznamu dat

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.