El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Modifikovaný Mohr-Coulomb (MMC)

Vstupními parametry pro tento model jsou modul pružnosti zeminy E  a Poissonovo číslo, dále pak úhel vnitřního tření a soudržnost zeminy, které určují hranici plasticity. Program modeluje ustálený stav po redistribuci pórových tlaků a používá tedy efektivní parametry úhlu vnitřního tření φef, a soudržnosti cef. Zadává se také úhel dilatance.

Podobně jako DP model upravuje Modifikovaný Mohr-Coulombův model singularity MC modelu. Jak je patrné z obrázku prochází průmět MCM plochy plasticity do deviátorové roviny (hladká křivka) všemi vrcholy Mohr-Coulombova hexagonu a shodně s MC modelu je podmínka plasticity závislá na středním efektivním napětí σm a Lodeovu úhlu θ. U tohoto modelu lze čekávat tužší odezvu materiálu při použití MCM modelu než při použití modelů MC a DP.

MCM a MC podmínky plasticity v deviátorové rovině

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.