El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Výpočet pomocí indexu stlačitelnosti

Rovnice pro výpočet sednutí pomocí indexu stlačitelnosti Cc vrstvy i vychází ze vztahu:

kde:

σor,i

-

svislá složka geostatického napětí ve středu i-té vrstvy

σz,i

-

svislá složka přírůstkového napětí (např. napětí od konstrukce)

eo

-

počáteční číslo pórovitosti

hi

-

mocnost i-té vrstvy

Cc,i

-

index stlačitelnosti v i-té vrstvě

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.