El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Návrh podélné výztuže do desky

Návrh výztuže je proveden na namáhání ohybovým momentem M. Výsledkem návrhu je nutná plocha tažené, popřípadě i tlačené výztuže. Dále program zohledňuje podmínky minimálního a maximálního stupně vyztužení v daném průřezu. Nejprve se vypočte poloha neutrální osy průřezu podle vzorce:

Je-li poloha neutrální osy menší než mezní dovolená poloha (x < xlim), pak program vypočte ploch tažené výztuže Ast podle vzorce:

Je-li poloha neutrální osy větší než mezní dovolená poloha (x > xlim), pak program vypočte plochy tlačené Asc a tažené výztuže Ast podle vzorců:

Limitní poloha neutrální osy se vypočte podle vztahu:

Také je spočítán stupeň vyztužení a zkontrolována jeho velikost podle vztahů:

Je-li překročen maximální stupeň vyztužení taženou výztuží (μst,max = 0,03) resp. maximální stupeň vyztužení celého průřezu (μmax = 0,04), pak program informuje že výztuž do průřezu nelze navrhnout.

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.