El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Návrhové situace

Programy zavádí čtyři návrhové situace, které se mohou lišit jinými součiniteli výpočtu. Jsou to:

  • Trvalá návrhová situace - nejběžnější stav a posouzení, kdy prokazujeme bezpečné navržení konstrukce po celou dobu její životnosti.
  • Dočasná návrhová situace - lze použít pro konstrukce provizorní resp. stavební stavy. Obvykle je vyžadována menší bezpečnost než u trvalé návrhové situace.
  • Mimořádná návrhová situace - používá se při mimořádných zatíženích, jako povodně, havárie, požár apod. Hodnoty redukčních součinitelů jsou většinou rovny jedné.
  • Seismická návrhová situace - je určena pro výpočet zemětřesení. Filosoficky je sice podobná mimořádné návrhové situaci, ale pro zemětřesení je většinou vyžadována větší bezpečnost, v některých zemích dokonce stejná jako u trvalé návrhové situace.

LRFD zavádí nové typy návrhových situací (Pevnostní I, Provozní I, Extrémní I).

Součinitele bezpečnosti a redukční koeficienty se zadávají v nastavení.

Příslušná návrhová situace pro fázi budování konstrukce se volí v rámu "Nastavení fáze".

Výběr návrhové situace

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.