El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Metoda omezení velikostí primárního napětí

Pokud uvažujeme při výpočtu sedání omezení procentem velikosti primárního geostatického napětí, pak:

a) je deformační zóna určena hloubkou pod základovou spárou, kde přírůstkové napětí σz dosáhne určité procento původního geostatického napětí:

kde:

x%

-

uvažovaná velikost geostatického napětí

σor

-

geostatické napětí

b) sedání s je počítáno z napětí, které je na obrázku vyznačeno šrafováním a je dáno obecným vztahem:

kde:

σz

-

přírůstkové napětí

σor

-

geostatické napětí

Velikost deformační zóny omezením velikostí primárního napětí

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.