El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Aktywacja obszarów poniżej ZWG

Przy dezaktywacji obszarów położonych poniżej zwierciadła wód gruntowych (ZWG) rozpatrujemy dwa przypadki.

1) Grunt poddawany wydobyciu jest całkowicie ograniczony przez aktywne elementy belkowe. Belka jest w takim przypadku uważana za całkowicie nieprzepuszczalną dla wody i zarówno grunt, jak i woda podlegają usunięciu (usunięcie naprężeń całkowitych - obszar nieaktywny jest wolny od wody). Ze względu na nieprzepuszczalność elementów belkowych, rozkład ciśnienia porowego pozostaje niezmieniony (zob. rysunek).

Rozkład ciśnień porowych po usunięciu gruntu z obszaru ograniczonego aktywnymi elementami belkowymi

2) Usunięty grunt nie jest ograniczony elementami belkowymi. W takim wypadku zakładamy, że woda w obszarze wyrobiska jest nadal aktywna. Stan taki uwidacznia się doskonale w rozkładzie ciśnienia porowego przedstawionym na rysunku.

Rozkład ciśnienia porowego po usunięciu gruntu

Jego wpływ można zlikwidować poprzez zmianę poziomu zwierciadła wód gruntowych.

Rozkład ciśnienia porowego po zmianie poziomu zwierciadła wód gruntowych

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.