El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Metoda geometryczna (Eulera)

Grunt w otoczeniu mikropala jest w programie reprezentowany za pomocą modułu reakcji gruntu (podłoża) Ep (moduł Winklera k) zdefiniowanego przez użytkownika w ramce "Analiza przekroju". Model konstrukcji przedstawiono na rysunku.

Model konstrukcji

W przypadku mikropala pod obciążeniem ściskającym oczekiwane jest wystąpienie zmiennej liczby pół-fal, w zależności od geometrii i sztywności, odpowiednio: konstrukcji i otaczającego gruntu. Rozwiązanie w tym przypadku pochodzi z równania zginania belki prostej.

Po przekształceniach, równanie zginania można wyrazić w następujący sposób:

gdzie:

Stałe całkowania określane są na podstawie czterech warunków brzegowych zależnie od przyjętego sposobu podparcia punktów końcowych. 

Przyjmując gładkie przeguby na obydwu końcach, można uzyskać następujące równanie:

przedstawiając liczbę pół-fal w następującej postaci:

gdzie:

Ei

-

moduł sprężystości przekroju idealnego

Ii

-

moment bezwładności przekroju idealnego

lp

-

długość mikropala

Ep

-

moduł reakcji gruntu

n

-

liczba pół-fal

Przyjmując gładki przegub na jednym końcu i utwierdzenie na drugim końcu, uzyskujemy następujące równanie:

przedstawiając liczbę pół-fal w następującej postaci:

gdzie:

Ei

-

moduł sprężystości przekroju idealnego

Ii

-

moment bezwładności przekroju idealnego

lp

-

długość mikropala

Ep

-

moduł gruntu

n

-

liczba pół-fal

Siłę Ncr określa się przez iterację następującego równania:

gdzie:

Ei

-

moduł sprężystości przekroju idealnego

Ii

-

moment bezwładności przekroju idealnego

Ncr

-

krytyczna siła normalna

lcr

-

długość wyboczeniowa przekroju mikropala przy ściskaniu

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.