El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Naprężenie geostatyczne, wypór

Analiza naprężenia oparta jest na istnieniu warstw gruntu określonych przez użytkownika podczas wprowadzania danych. Program następnie wstawia fikcyjne warstwy w miejscach, gdzie zmieniają się naprężenie i parcie boczne (ZWG, punkty konstrukcyjne, itp.). Normalne naprężenie w itej warstwie jest obliczane w następujący sposób:

gdzie:

hi

-

miąższość warstwy itej

γi

-

objętościowy ciężar gruntu

Jeżeli warstwa znajduje się pod zwierciadłem wody gruntowej, wówczas ciężar objętościowy gruntu pod zwierciadłem wody gruntowej oblicza się za pomocą wprowadzonych parametrów gruntu w następujący sposób:

  • dla opcji "Standardowe" z wyrażenia:

gdzie:

γsat

-

ciężar objętościowy gruntu nawodnionego

γw

-

ciężar objętościowy wody

  • dla opcji "Oblicz z porowatości" z wyrażenia:

gdzie:

n

-

porowatość

γs

-

ciężar właściwy gruntu

γw

-

ciężar objętościowy wody

gdzie:

V

-

objętość gruntu

Vp

-

objętość pustek

γd

-

ciężar objętościowy gruntu suchego

Ciężar jednostkowy wody zakładany w programie wynosi 10 kN/m3 lub 0,00625 ksi.

Zakładając pochyły grunt za konstrukcją (β ≠ 0) oraz warstwowe podłoże, kąt β, podczas obliczania współczynnika parcia gruntu K, jest redukowany w itej warstwie za pomocą następującego wyrażenia:

gdzie:

γ

-

ciężar jednostkowy gruntu w pierwszej warstwie pod ziemią

γi

-

ciężar jednostkowy gruntu w warstwie itej pod ziemią

β

-

nachylenie zbocza za konstrukcją

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.