El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Analiza osiadania dla piasków i pyłów

Dla piasków i iłów, wykładnik naprężenia  j przyjmuje wartość około 0,5, dla naprężenia wzorcowego σr = 100 kPa wynikowe osiadanie równa się sumie częściowych osiadań poszczególnych warstw. Osiadanie można wyprowadzić z następującego wzoru:

gdzie:

σor,i

pionowa składowa naprężenia geostatycznego w środku itej warstwy

σz,i

pionowa składowa przyrostu naprężenia (np. naprężenie na skutek obciążenia konstrukcji) łącznie ze ściskaniem warstwy

mi

moduł Janbu w itej warstwie

hi

miąższość itej warstwy

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.