El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Homogenizacja podłoża uwarstwionego

Jeżeli grunt pod dnem fundamentu nie jest jednorodny (lub obecna jest woda), wówczas wprowadzony profil przekształcany jest do gruntu jednorodnego na podstawie powierzchni poślizgu Prandtl’a (patrz Rys.), która reprezentuje typ i położenia uszkodzenia fundamentu.

Powierzchnia poślizgu Prandtl’a

Wyznaczanie wartości równoważnych φ (kąt tarcia wewnętrznego), c (spójność gruntu) γ (ciężar jednostkowy gruntu pod dnem fundamentu) zostało przedstawione na następujących wzorach. Ciężar jednostkowy gruntu nad fundamentem wyprowadzany jest w ten sam sposób. 

Procedura obliczania wartości dodatkowych

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.