El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Definiowanie i edycja gruntów

Okno dialogowe "Dodaj nowy grunt" służy do wprowadzania nazwy oraz parametrów gruntu, które należy uzyskać z pomiarów laboratoryjnych lub badań geologicznych. 

Należy wypełnić wszystkie pola danych w tym oknie. Jedynym wyjątkiem jest wartość γsat (ciężar gruntu nawodnionego) w części okna "Wypór". Jeżeli pole to pozostanie puste, wówczas program automatycznie doda wartość γ (ciężar objętościowy).

Naciśnięcie przycisku podpowiedzi "" dostarczy informacji o teorii analiz powiązanych z poszczególnymi wprowadzanymi wartościami.     

Kolor i kategorię szrafury gruntu wybiera się z list rozwijanych z prawej strony okna dialogowego.

Możliwe jest wyszukiwanie określonej szrafury w każdej kategorii przy użyciu numeru szrafury (np. Kategoria GEO - Szrafura Ił - numer 4).

W przypadku, gdy dane badań geologicznych lub testów laboratoryjnych są niedostępne, wówczas grunt można określić za pomocą bazy danych gruntów zawierającej przybliżone wartości podstawowych parametrów. Przycisk "Klasyfikuj" otwiera okno dialogowe "Klasyfikacja gruntów" z wartościami zaproponowanymi do wprowadzenia w tym oknie. Przycisk "Usuń" pozwala usunąć informacje o gruntach sklasyfikowanych w katalogu. Parametry gruntu, które nie występują w katalogu ("Kąt tarcia konstrukcja-grunt" zaznaczony na rysunku) należy w każdym przypadku zdefiniować ręcznie.

Parametry skał nie zostały zawarte w katalogu, należy je definiować ręcznie. Szacunkowe parametry skał podano w podręczniku teoretycznym (do analizy stateczności skał lub też w celu analizy nośności fundamentów na podłożu skalnym).

Określony grunt jest wprowadzany do listy gruntów poprzez naciśnięcie przycisku "Dodaj".

Okno dialogowe "Dodawanie nowych gruntów"

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.