El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Kolejność generowania linii warstw

Po wygenerowaniu powierzchni terenu generowane są linie pomiędzy warstwami:

  • w pierwszej kolejności linie z najniższymi liczbami porządkowymi
  • w przypadku tych samych liczb porządkowych, linie generowane są w kolejności od góry do dołu.

Generowana linia jest "przecinana" przez teren lub wcześniej wygenerowane linie.

Kolejność generowania linii jest niezwykle istotna przy tworzeniu modelu - typowym przykładem jest podłoże sklane pokryte warstwami sedymentacyjnymi.

Model wcięcia - kolejność generowania warstw - 4, 1, 2, 3

Ten sam model z pierwotną kolejnością definiowania warstw - 1, 2, 3, 4

Ten sam model ze zmienioną kolejnością generowania warstw - 4, 2, 3, 1

W ten sposób istnieje możliwość wygenerowania większej liczby modeli w jednym zadaniu - poszczególne modele oddzielone są uskokiem generowanym w pierwszej kolejności - później generowane są pozostałe warstwy.

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.