El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Parcie hydrodynamiczne

Parcie hydrodynamiczne

Tylna krawędź konstrukcji osadzona jest na podłoży przepuszczalnym, które umożliwia swobodny przepływ wody pod konstrukcją - patrz rysunek. Ciężar jednostkowy gruntu unoszonego parciem od dołu γsu jest modyfikowany w celu uwzględnienia ciśnienia przepływu. Modyfikacje te zależne są od kierunku przepływu wody.

Oddziaływanie ciśnienia hydrodynamicznego

Podczas obliczania parcia gruntu w obszarze opadającego przepływu, program wprowadza następującą wartość ciężaru jednostkowego gruntu:

natomiast następującą wartość w obszarze wznoszącego przepływu:

gdzie:

γsu

-

ciężar jednostkowy zanurzonego gruntu

Δγ

-

zmiana ciężaru jednostkowego gruntu

i

-

współczynnik średniego przesączania

γw

-

ciężar jednostkowy wody

Średnie zbocze hydrauliczne jest dane:

gdzie:

i

-

współczynnik średniego przesączania

hw

-

różnica zwierciadeł wody

dd

-

opadająca ścieżka przesączania

du

-

wznosząca ścieżka przesączania

Jeżeli zmiana ciężaru jednostkowego Δγ wyznaczonego z:

gdzie:

i

-

współczynnik średniego przesączania

γw

-

ciężar jednostkowy wody

jest większy niż ciężar jednostkowy nawodnionego gruntu γsu, wówczas występuje wypłukiwanie z przodu konstrukcji - w konsekwencji przepływu wody, grunt zachowuje się jak w nieważkości, a zatem nie może przenosić obciążeń. Program następnie wyświetla komunikat ostrzegawczy i przyjmuje wartość γ = 0.

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.