El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Geometria

Ramka "Geometria" zawiera tabelę z listą wprowadzonych odcinków konstrukcji tworzących konstrukcję ściany. Dla każdego odcinka tabela zawiera parametry przekroju poprzecznego (A - pole przekroju, I - moment bezwładności, podawane zawsze na 1 m bieżący konstrukcji) oraz parametry materiałowe (E - moduł sprężystości, G - moduł sprężystości poprzecznej).

Dodawanie lub edycję odcinków wykonuje się w oknie dialogowym "Nowy odcinek".

Istnieje możliwość dalszej edycji zdefiniowanych odcinków ściany na pulpicie za pomocą aktywnych obiektów - dwukrotne kliknięcie na konstrukcji otwiera okno dialogowe z danym odcinkiem.

Program umożliwia eksport geometrii konstrukcji w formacie *.DXF.

Ramka "Geometria"

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.