El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Przekroje geologiczne

Ramka "Przekroje geologiczne" umożliwia tworzenie przekrojów geologicznych z wyświetlanymi Badaniami polowym i Profilami gruntu. W tym miejscu definiuje się następnie linie rozgraniczające warstwy geologiczne, uskoki, zwierciadła wody gruntowej, obiekty budowlane i inne opisy własne Użytkownika. Punkty ze zdefiniowanych warstw można skopiować do ramki "Linie warstw", w której będą miały wpływ na ostateczny wygląd modelu geologicznego.

Istnieje także możliwość utworzenia przekrojów geologicznych z wygenerowanego modelu geologicznego, a następnie wykorzystania ich do dalszej modyfikacji modelu.

Definiowanie rozpoczyna się od zaznaczenia linii przekroju - prostej lub polilinii. Punkty przekrojów geologicznych można definiować jedynie w obrębie placu budowy. Jeśli jakikolwiek punkt znajdzie się poza placem budowy, przekrój geologiczny jest automatycznie obcinany. Po zakończeniu definiowania otwierane jest okno dialogowe w trybie "Topologia".

Ramka "Przekroje geologiczne"

Przekrój geologiczny definiowany jest i edytowany w oknie dialogowym z kilkoma zakładkami.

Celem tworzenia przekrojów geologicznych jest opracowanie i opublikowanie przekrojów geologicznych, definiowanie warstw geotechnicznych, edytowanie profili gruntów oraz generowanie warstw w celu prostego generowania modelu 3D.

Zakładka "Rysunek" jest dostępna wyłącznie dla użytkowników, którzy wykupili moduł "Przekroje".

Rysowanie Przekroju Geologicznego

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.