El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Metoda Meyerhofa (SPT)

Poniższe rozwiązanie, mające zastosowanie dla gruntów spoistych i gruntów niespoistych wykorzystuje teorię Meyerhofa, w której nośność podłoża gruntowego pod fundamentem wyrażona jest w postaci:

Przy stosowaniu tej metody zaleca się stosowanie współczynnika bezpieczeństwa FS = 3.

gdzie:

Rd

-

nośność podłoża fundamentowego

N

-

średnia liczba uderzeń SPT mierzona na głębokości od poziomu posadowienia do 1,5*bef poniżej poziomu posadowienia

bef

-

szerokość efektywna fundamentu

Cw1,Cw2

-

współczynniki wpływu ZWG

d

-

głębokość posadowienia

Ri

-

współczynnik wpływu nachylenia obciążenia

Wzór został wyprowadzony w jednostkach angielskich [tsf, ft] - program liczy automatycznie w jednostkach wykorzystywanych w programie.

W nawodnionych piaskach drobnych lub pylastych, zmierzona liczba uderzeń SPT Ni > 15 powinna być skorygowana w następujący sposób:

Powyższa korelacja może być wykonana automatycznie w ramce "Obliczenia".

Współczynniki wpływu ZWG Cw1 oraz Cw2 określa się następująco:

hGWT = 0 (woda równo z powierzchnią terenu) -> Cw1 = Cw2 = 0,5

hGWT = d (woda w poziomie posadowienia) -> Cw1 = 0,5; Cw2 = 1

hGWT > d + 1,5*bef -> Cw1 = Cw2 = 1

gdzie:

hGWT

-

zagłębienie zwierciadła wody gruntowej pod powierzchnią terenu

Wartości pośrednie Cw1 i Cw2 są interpolowane.

Współczynnik nachylenia obciążenia Ri jest interpolowany zgodnie z następującą tabelą:

H/V

Ri

d/bef = 0

d/bef = 1

d/bef = 5

0,10

0,75

0,8

0,85

0,15

0,65

0,75

0,80

0,20

0,55

0,65

0,70

0,25

0,50

0,55

0,65

0,30

0,40

0,50

0,55

0,35

0,35

0,45

0,50

0,40

0,30

0,35

0,45

0,45

0,25

0,30

0,40

0,50

0,20

0,25

0,30

0,55

0,15

0,20

0,25

0,60

0,10

0,15

0,20

gdzie:

H

-

składowa pozioma siły wypadkowej

V

-

składowa pionowa siły wypadkowej

Metoda ta nie powinna być stosowana w przypadku, gdy H/V > 0,6.

Wpływ nachylenia terenu i nachylenia podstawy fundamentu uwzględniany jest tak samo jak w metodzie metodzie Schmertmanna.

Literatura:

Bridge Engineering Handbook (Wai-Fah Chen, Lian Duan, 1999)

Pruebe GEO5. Gratis.