El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Nośność buławy mikropala w skale

Metoda jest odpowiednia dla buławy mikropala sięgającej w podłoże skalne o wskaźniku RQD > 60 lub o wytrzymałości na ściskanie proste σc > 20 MPa (ISRM < III). Nośność buławy jest wyznaczana wg równania:

gdzie:

As

-

pole pobocznicy buławy mikropala

qsr

-

tarcie powierzchniowe (na pobocznicy) w skale

Ab

-

pole powierzchni buławy mikropala

qbr

-

nośność buławy mikropala w skale

Literatura:

Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera, Ministerio de fomento, 2005 (Spanish).

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.