El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Sondowanie statyczne CPT (Cone Penetration Test)

Sondowanie sondą statyczną (CPT, CPTu) polega na pionowym wciskaniu w grunt ze stałą prędkością wynoszącą (20 - 25 mm/s) żerdzi zakończonych specjalną końcówką stożkową. Podczas badania zapisywane są wartości oporu na stożku qc oraz lokalne tarcie na pobocznicy fs. Opór na stożku reprezentuje opór penetracji stożka w grunt (podłoże). Średnica wierzchołka stożka ma zwykle 25 - 50 mm.

Opór na stożku qc [MPa] reprezentuje stosunek zmierzonej siły na końcu stożka Qc do powierzchni Ac.

Lokalne tarcie na pobocznicy fs [kPa] reprezentuje stosunek zmierzonej siły tarcia na mankiecie Fs oraz powierzchni pobocznicy As.

Wynikiem sondowania statycznego CPT jest jego rozkład wykreślony w postaci wykresu.

Wyniki sondowań CPT służą jako dane wejściowe do obliczeń w programach "Pal CPT" i "Fundamenty bezpośrednie CPT", a także do modelowania masywu gruntowego w programie "Stratygrafia 3D".

Wyniki badań CPT można importować do programów wykorzystując przycisk "Importuj". Procedurę importu danych tabelarycznych (*.txt) opisana jest szczegółowo tutaj.

W oknie dialogowym "Nowe badanie polowe" definiuje się nazwę badania oraz pionowe odsunięcie początku badania CPT. W programie "Stratygrafia 3D" wymagane jest także zdefiniowanie współrzędnych x, y, z badania.

Wartości zmierzonych oporów na stożku qc wprowadzane są w tabeli.

Przy obliczaniu nośności pionowej pala według teorii Schmertmanna, należy także zdefiniować lokalne tarcie na pobocznicy fs.

Natomiast do wykonania klasyfikacji gruntów, należy ponadto zdefiniować wartości ciśnienia porowego u2. Jeśli ciśnienie porowe nie było mierzone (CPTu), może zostać wyznaczone na podstawie zdefiniowanego ZWG po przyciśnięciu przycisku "Wyznacz u2".

Okno dialogowe "Nowe badanie polowe"

Literatura:

EN ISO 22476-1: Geotechnical investigation and testing - Field testing. Part 1: Electrical cone and piezocone penetration test, 2013.

EN ISO 22476-12: Geotechnical investigation and testing - Field testing. Part 12: Mechanical cone penetration test (CPTM), 2009.

Roy E. Hunt: Geotechnical Engineering Investigation Handbook, Second Edition (CRC Press, 2005)

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.