El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

EN 1995-1-1 (EC5)

Sprawdzenie na zginanie ze ściskaniem

Obliczeniowa wytrzymałość na zginanie drewna wyznaczana jest ze wzoru:

gdzie:

fm, k

-

charakterystyczna wytrzymałość na zginanie drewna

kmod

-

współczynnik korekcyjny uwzględniający czas trwania obciążenia oraz wilgotność

γM

-

współczynnik częściowy do parametrów materiału

Obliczeniowa wytrzymałość na ściskanie drewna wyznaczana jest ze wzoru:

gdzie:

fc, k

-

charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie drewna

kmod

-

współczynnik korekcyjny uwzględniający czas trwania obciążenia oraz wilgotność

γM

-

współczynnik częściowy do parametrów materiału

Nośność przekroju sprawdzana jest następująco:

gdzie:

σc,0,d

-

obliczeniowe naprężenie ściskające

σm,d

-

obliczeniowe naprężenie zginające

Stopień wykorzystania przekroju podawany jest następująco:

Sprawdzenie na zginanie z rozciąganiem

Obliczeniowa wytrzymałość na rozciąganie drewna wyznaczana jest ze wzoru:

gdzie:

ft, k

-

charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie drewna

kmod

-

współczynnik korekcyjny uwzględniający czas trwania obciążenia oraz wilgotność

γM

-

współczynnik częściowy do parametrów materiału

Nośność przekroju sprawdzana jest następująco:

gdzie:

σt,0,d

-

obliczeniowe naprężenie rozciągające

σm,d

-

obliczeniowe naprężenie zginające

Stopień wykorzystania przekroju podawany jest następująco:

Sprawdzenie na ścinanie

Obliczeniowa wytrzymałość na ścinanie drewna wyznaczana jest ze wzoru:

gdzie

gdzie:

fv, k

-

charakterystyczna wytrzymałość na ścinanie drewna

kmod

-

współczynnik korekcyjny uwzględniający czas trwania obciążenia oraz wilgotność

γM

-

współczynnik częściowy do parametrów materiału

Nośność przekroju sprawdzana jest następująco:

gdzie:

τd

-

obliczeniowe naprężenie ścinające

kcr

-

współczynnik korekcyjny do nośności na ścinanie

Stopień wykorzystania przekroju podawany jest następująco:

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.