El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Wymiarowanie

Ramka "Wymiarowanie" służy do projektowania i wymiarowania zbrojenia przekroju ściany - przekrój poddawany wymiarowaniu wybiera się z rozwijanej listy z prawej strony ramki.

  • Analiza przekroju roboczego - określany jest numer spoiny między blokami (licząc od dołu muru)
  • Analiza przedniej odsadzki ściany
  • Analiza tylnej odsadzki ściany

Wygląd ramki jest dostosowany do wybranej metodyki obliczeń:

Metody określania sił oraz ich oddziaływania na analizowany przekrój opisane są w rozdziale "Wymiarowanie ściany".

Podczas analizy przedniej odsadzki ściany, ściana jest obciążana parciem czynnym lub parciem spoczynkowym w zależności od wyboru dokonanego w ramce "Ustawienia fazy".

Metody wyznaczania rokładu sił wewnętrznych w poszczególnych przekrojach zostały opisane w teoretycznej części pomocy. Dodatkowo, siła pochodząca od parcia spoczynkowego uwzględniana jest w analizie zagadnień sejsmicznych.

Spoiny pomiędzy blokami prefabrykatów sprawdzane są zgodnie z normą AS 3700 lub EN 1996-1-1, w zależności od wyboru dokonanego w ramce "Materiały i normy". Program weryfikuje nośność na zginanie, ścinanie oraz kombinację ściskania i zginania. Zbrojenie można zwymiarować zarówno z przodu jak i z tyłu konstrukcji. Istnieje również możliwość określenia dodatkowego obciążenia na przekrój (moment zginający, normalna siła ściskająca oraz siła ścinająca). Te dodatkowe siły dodaje się do sił obliczonych.

Wymiarowanie konstrukcji żelbetowych wykonywane jest zgodnie z normą określoną w ramce "Materiały i normy".

Istnieje możliwość przeprowadzenia wielu obliczeń dla różnych wariantów zbrojenia. Można również określić różne współcznniki obliczeniowe dla poszczególnych sił. Wyniki analizy (wyznaczone siły) wyświetlane są na pulpicie i natychmiast aktualizowane dla dowolnej zmiany wprowadzonych danych bądź ustawień. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe, które prezentuje szczegółowe wyniki wymiarowania.

Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Wymiarowanie"

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.